Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG - TOÀ B

MẶT BẰNG CĂN HỘ  cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

TOÀ B


coi mắt Bằng Toà A ở Link Dưới
click vào xem ==>> báo cáo dự án GEMEK TOWER

click vào xem ==>> MẶT BẰNG CĂN HỘ - TOÀ A

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG
TOÀ B

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG cư xá GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG