Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Mặt bằng nhà tập thể Goldmark City toà 103

Mặt Bằng cư xá Goldmark City Tòa 103

MẶT BẰNG cư xá Goldmark City TÒA 103


mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ  77.55 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 123.92 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 110.57 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 83.46 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 83.46 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 99.81 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 83.46 M2

mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 83.46 M2
mặt băng cư xá Goldmark City tòa 103
CĂN HỘ 93.24 M2