Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh

Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Mặt Bằng Tổng Quan


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.7m2


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 59.5m2


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 63.2m2


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.3m2


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.2m2


Mặt Bằng nhà tập thể The Golden An Khánh
Căn Hộ: 65.7m2


Căn Hộ: 65.8m2